Zarządzenie Dyrektora ZPE w sprawie pracy przedszkoli ZPE

Zarządzenie Dyrektora ZPE w sprawie pracy przedszkoli ZPE

06.05.2020

 

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie z dnia 06.05.2020r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu Specjalnym nr 11 dla Dzieci z Niepełnosprawnością Ruchową, Upośledzeniem Umysłowym, Niepełnosprawnościami Sprzężonymi i Autyzmem oraz w Przedszkolu Publicznym z Oddziałami Integracyjnymi nr 25 w Olsztynie, w Zespole Placówek Edukacyjnych w Olsztynie, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w Przedszkolu Specjalnym nr 11 dla Dzieci z Niepełnosprawnością Ruchową, Upośledzeniem Umysłowym, Niepełnosprawnościami Sprzężonymi i Autyzmem oraz w Przedszkolu Publicznym z Oddziałami Integracyjnymi nr 25, w Zespole Placówek Edukacyjnych w Olsztynie w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 17.05.2020 r.  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Przedszkola Specjalnego nr 11 dla Dzieci z Niepełnosprawnością Ruchową, Upośledzeniem Umysłowym, Niepełnosprawnościami Sprzężonymi i Autyzmem oraz Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi nr 25, w Zespole Placówek Edukacyjnych w Olsztynie, są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

$ 2. 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www.zpe.olsztyn.pl oraz na tablicach ogłoszeń Przedszkola Specjalnego nr 11 dla Dzieci z Niepełnosprawnością Ruchowa, Upośledzeniem Umysłowym, Niepełnosprawnościami Sprzężonymi i Autyzmem i Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi nr 25 w Zespole Placówek Edukacyjnych w Olsztynie. 

$ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

DYREKTOR 

Wanda Agnieszka Jabłońska

poprzednia aktualność następna aktualność