Szkoła Podstawowa nr 4

Zespół Placówek Edukacyjnych Szkoła Podstawowa nr 4 Specjalna Dla Uczniów z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Olsztynie

 

 

Szkoła Podstawowa nr 4 Specjalna jest miejscem niezwykłym, w którym uczą się wyjątkowe dzieci i młodzież. Każdego dnia spotykają się ze światem dla niech nie do końca zrozumiałym,ale interesującym. W przyjaznej i ciepłej atmosferze mogą poznawać świat "kawałek po kawałku".

W godzinach 7.00- 16.30 zapewniamy opiekę w dwóch świetlicach, gdzie uczniowie mają dodatkowe zajęcia.

Dzieci i młodzież objęte są dodatkowymi zajęciami specjalistycznymi:
terapia i opieka logopedyczna
rehabilitacja ruchowa 
terapia Tomatis- stymulacja audio-psycho-lingwistyczna, znajdująca zastosowanie w zaburzeniach głosu i mowy, dysleksji, zaburzeniach koncentracji i trudnościach szkolnych
terapia Biofeedback- metoda pozwalająca kontrolować procesy zachodzące w organizmie, uczy panowania nad własnymi reakcjami, pomaga odpowiednio się zrelaksować, a tym samym radzić sobie z trudnymi sytuacjami
inne zajęcia, wynikające z Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, m.in. komunikacja alternatywna. Stategie AAC wykorzystujemy codziennie, by umożliwić uczniom jak najbardziej precyzyjne wyrażanie swoich myśli i pragnień. 
zajęcia w bibliotece szkolnej

W ramach zadania "Wielopłaszczyznowa rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej", współfinansowanego ze środków PFRON, realizowanego od 1 stycznia 2009roku do 31 grudnia 2011roku, przez Stowarzyszenia Wspomagania Rozwoju Dzieci w Olsztynie, realizowane są wielozakresowe zajęcia specjalistyczne:
integracja sensoryczna (dostarczenie odpowiednich bodźców zmysłowych osobom z zaburzeniami sensorycznymi);
komunikacja alternatywna (umożliwienie komunikacji poprzez wprowadzanie zastępczych form komunikacji- np. piktogramy, symbole PCS, tablica ułatwionej komunikacji- dzieciom i młodzieży niemówiącym , bądź mającym problemy z mową);
rewalidacja z wykorzystaniem komputera (wykorzystanie komputera, programów komputerowych w terapii na zajęciach indywidualnych);
terapia surdopedagogiczna (terapia dzieci i młodzieży z uszkodzonym narządem słuchu);
dogoterapia (metoda wspomagająca proces rehabilitacji i terapii dzieci i młodzieży z udziałem odpowiednio wyszkolonego psa):
terapia widzenia (zajęcia usprawniające umiejętność widzenia prowadzone zgodnie z indywidualnymi potrzebami dziecka z zaburzeniami widzenia):
hydroterapia (metoda stymulacji polisensorycznej z wykorzystaniem wody);
trening Umiejętności Społecznych (poszerzenie umiejętności społecznych, redukcja napięcia związanego z relacjami społecznymi, stosowana głównie w przypadku dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera).

Zajęcia odbywają się w Zespole Placówek Edukacyjnych w Olsztynie, przy ul. E.Turowskiego1. Dzięki dofinansowaniu są nieodpłatne. Rodziców często nie stać na dodatkowe zajęcia rehabilitacyjne. Realizacja zadania pozwala na bezpłatne korzystanie z zajęć rehabilitacyjnych, tak ważnych z punktu widzenia wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego. 

W ramach programu AUTONOMICZNOŚĆ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO kontynuujemy działania mające na celu umożliwienie rodzicom dzieci niepełnosprawnych wykorzystania dni wolnych w miesiącu. Jest to jedna sobota w miesiącu. Tego dnia zapewniamy opiekę i wyżywienie w godzinach 8.00- 20.00 oraz różnorodne zajęcia indywidualne: rehabilitacja, logopedia, rewalidacja. Dzieci kształtują swoje umiejętności życiowe w formie aktywnej: przygotowują posiłki, robią zakupy, wychodzą na spacery, do kina czy teatru, jaskini solnej. Spotkania są okazją do zabawy, która rozwija i kształci. Rodzice ponoszą jedynie koszt związany z wyżywieniem i przygotowaniem posiłku w wysokości 10zł. Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu ZPE. 

Uwaga! Sposób na sukces”

to trzyletni projekt rozpoczęty we wrześniu 2010 roku w klasie pierwszej szkoły podstawowej (obecnie realizowany w klasie II). Jego celem jest wdrożenie Innowacyjnego Programu Nauczania wśród uczniów realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego. Podstawowe założenie innowacyjnego programu edukacji wczesnoszkolnej polega na polaczeniu działań edukacyjnych z terapią audio – psycho – lingwistyczną (Terapia metoda Tomatis).

W roku szkolnym 2010/2011 w ramach projektu „Uwaga! Sposób na sukces” sześcioro uczniów klasy pierwszej uczestniczyło w terapii metodą Tomatisa. Terapia ta polega na słuchaniu muzyki, która podawana jest przez urządzenie zwane „elektronicznym uchem”. Przetwarza ono muzykę (np. filtruje)tak, aby zapewnić maksymalny trening układu słuchowego. Ćwiczona jest również umiejętność słuchania prawym uchem, poprzez różnicowanie natężenia dźwięku w prawej i lewej słuchawce. Sesje terapii trwają 2 godziny przez okres dwóch tygodni. Potem następuje przerwa 3-4 tygodnie i po niej kolejne sesje słuchania (najczęściej 2).

Przed rozpoczęciem terapii  przeprowadzany jest wywiad z rodzicami oraz test uwagi słuchowej. Każdy uczeń ma za zadanie wysłuchiwać dźwięki podawane przez słuchawki, różnicować dźwięki o różnej wysokości oraz lokalizować źródło dźwięku. Przeprowadzony test bada również lateralizację słuchową czyli dominujące ucho. Podczas trwania sesji uczniowie grają w gry planszowe, układają puzzle, budują z klocków, kolorują ilustracje oraz lepią z modeliny.  Terapia ta będzie kontynuowana w klasie trzeciej.

Na początku i pod koniec roku szkolnego 2010/2011  sześciu uczniów zostało przebadanych  w zakresie następujących kompetencji kluczowych: umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne, kompetencje językowe, kompetencje muzyczne. Badanie to zostanie powtórzone pod koniec klasy drugiej i trzeciej, w celu sprawdzenia osiągnięć uczniów. Jest to narzędzie badające efekty nauczania i uczenia się.  

Obecnie uczniowie uczestniczą w zajęciach z logorytmiki. Poprzez zabawę realizowane są ćwiczenia: inhibicyjno – incytacyjne (hamująco – popudzjace), metro rytmiczne (kształtujące poczucie metrum), kształtujące poczucie tempa, kształtujące poczucie dynamiki i barwy dźwięku oraz muzykowanie. Logorytmika oddziałuje na sferę: słuchową, ruchową i ruchowo – słuchową.

 

Więcej informacji na temat realizowanego projektu: www.uwaga.ydp.com.pl ( strona nie działa)