BIP
Tydzień Babć i Dziadków w przedszkolach ZPE
Zbliżają się Dni Babci i Dziadka, jedne z najważniejszych w roku dla każdego przedszkolaka. Z tej okazji dzieci z przedszkoli ZPE przygotowują spektakle, pieką ciasteczka i tworzą upominki.  czytaj dalej...
Kulinarna lekcja wstępem do nauki zawodu
Najpierw niemal samodzielnie ugotowali zupę ajwarową, potem reklamowali ją i sprzedawali w szkolnym sklepiku. Uczniowie klasy IIe gimnazjum Joanny Biłat - Lachowskiej uczą się prostych prac, drogi do jak największej życiowej samodzielności.  czytaj dalej...
     
 
 
 
 

Zaproszenie na spotkanie informacyjne

 

Podanie o przyjęcie do Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 2

 

Zasady rekrutacji do SPdP

 

Statut Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 2

 

 
 
 
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z autyzmem, sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym powstała od 1 września 2011 roku, wchodzi w skład Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie przy ul. Turowskiego 1.
         Szkoła Przysposabiająca do Pracy prowadzi bezpłatne 3 letnie nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
 
         Celem Szkoły Przysposabiającej do Pracy jest utrwalanie i poszerzanie zakresu posiadanej wiedzy, kształcenie kompetencji społecznych, zdolności adaptacyjnych i nabywanie nowych umiejętności umożliwiających samodzielne i niezależne funkcjonowanie tych uczniów przez:
 
a. wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia;
 
b.  utrwalanie wiadomości i umiejętności zdobytych przez uczniów na 
 
wcześniejszych etapach edukacyjnych;
 
c. umożliwianie kontaktu ze środowiskiem lokalnym i zrozumienia przynależności człowieka do tego środowiska;
 
d. osiągnięcie maksymalnej zaradności i niezależności na miarę indywidualnych możliwości uczniów;
 
e. kształtowanie prawidłowej postawy uczniów wobec pracy, w aspekcie motywacji, kompetencji i wykonania;
 
f. przygotowanie do wykonywania, indywidualnie i zespołowo, różnych prac mających na celu zaspokojenie potrzeb własnych i otoczenia;
 
g. kształtowanie umiejętności posługiwania się narzędziami, maszynami i urządzeniami oraz opanowanie prostych umiejętności i czynności pracy;
 
h. przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości, pełnienia ról społecznych oraz przygotowanie do załatwiania różnych spraw osobistych w urzędach i innych instytucjach;
 
i. kształtowanie poczucia odpowiedzialności za samodzielnie dokonywane wybory i podejmowane decyzje;
 
j.  kształtowanie umiejętności samodzielnego organizowania wypoczynku i czasu wolnego; 
 
k.  rozwijanie kreatywności uczniów oraz ich uzdolnień i zainteresowań;
 
l.  doskonalenie sprawności i wydolności fizycznej uczniów oraz działania prozdrowotne.
 
         W celu nabywania praktycznych umiejętności związanych z pracą szkoła zapewnia uczniowi zajęcia przysposobienia do pracy oraz – zgodnie z jego predyspozycjami i zainteresowaniami – zajęcia praktyczne w pracowniach szkolnych i poza szkołą, zajęcia realizowane w następujących pracowniach: 
 
a. Pracownia artystyczna: - wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich, pakowanie równych przedmiotów, ceramika.
 
b. Pracownia Gospodarstwa domowego i ogrodnicza: - gospodarstwo domowe, sporządzanie i wydawanie posiłków, prace ogrodnicze, prace porządkowo – gospodarcze, elementy bukieciarstwa i florystyki
 
c. Pracownia biurowa: - prace poligraficzno – introligatorskie, prace biurowe (w tym obsługa kserokopiarki, faksu, bindownicy, przyjmowanie telefonów),
 
d. Pracownia Artystyczno – techniczna: – upcykling- tworzeniu mebli, prace obróbki drewna z wykorzystaniem elektro-narzędzi, wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych z drewna
 
         W Szkole Przysposabiającej do Pracy wprowadzono innowacje w organizacji zajęć w ramach której uczniowie uczęszczają na zajęcia do każdej pracowni w celu nabywania i utrwalania umiejętności niezbędnych w życiu codziennym.
 
         Cele Szkoły jest również udzielanie pomocy rodzicom (prawnym opiekunom) uczniów, w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu ich rozwoju.