Szkolne Koło Wolontariatu

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu

                                

Cele i założenia Szkolnego Koła Wolontariatu:

 • zapoznawanie z ideą wolontariatu,
 • przygotowywanie młodzieży do podejmowania pracy w wolontariacie,
 • kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych wobec osób chorych, samotnych, ubogich, najmłodszych itp.
 • wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży,

 

 

Postanowienia ogólne

1) Wolontariat - to bezpłatne, wiadome i dobrowolne działanie na rzecz potrzebujących , wykraczające poza więzi rodzinno - koleżeńsko - przyjacielskie.

2) Wolontariusz - osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym. Wolontariuszem może być praktycznie każdy i może pracować wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

3) Szkolne Koło  Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do młodzieży, którzy chcą służyć najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne.

4) Szkolne Koło Wolontariatu jest organizacją młodzieżową działającą na terenie szkoły pod nadzorem Dyrekcji i włączająca się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno-opiekuńczo –wychowawczą, prowadzoną przez szkołę i związane z nią organizacje samorządowe jak również pozarządowe.

5) Opiekę nad Kołem sprawują: wyznaczeni przez Dyrekcje Szkoły nauczyciele, którzy czuwają nad tym aby działalność Koła była zgodna ze Statutem Szkoły i Regulaminem Koła. Opiekun Koła zajmuje się sprawami organizacyjnymi Koła, a także jest  łącznikiem między uczniami a Dyrekcją Szkoły.

 

Cele działania

1. Przygotowanie młodzieży do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.

2. Zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu.

3. Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.

4. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej i lokalnej.

5. Promocja idei wolontariatu w szkole i środowisku lokalnym.

6. Stała współpraca i włączanie się  w akcje prowadzone przez inne organizacje.

7. Pomoc w działaniach Szkoły i wszystkich imprez szkolnych, różnego typu i różnym charakterze.

 

Wolontariusze

1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.

2. Członkiem Szkolnego Koła Wolontariatu może być młodzież szkolna respektująca zasady Koła, po uprzednim przedstawieniu opiekunom Koła pisemnej zgody rodziców na działalność w wolontariacie.

3. Działalność Koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.

4. Członkowie Koła mogą podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym naukę i pomoc w domu.

5. Członek Koła kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.

6. Każdy członek Koła swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.

7. Każdy członek Koła stara się przestrzegać zasad zawartych w regulaminie Koła.

8. W przypadku, kiedy uczeń nie wykaże się zainteresowaniem pracą  w Kole Wolontariatu lub też nie będzie przestrzegał zasad naszego regulaminu, może opuścić jego szeregi bez konsekwencji.

 

Każdy członek Koła ma prawo do:

 • jasno określonego zakresu obowiązków,
 • prośby o pomoc,
 • wnoszenia nowych pomysłów,
 • ciągłego rozwijania swoich umiejętności,
 • ochrony przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z powierzonych mu  zadaniami,
 • wpływu na podejmowane przez koordynatora decyzje.

 

Każdy członek Koła ma obowiązek:

 • być osobą odpowiedzialną,
 • sumienne i rzetelne spełniać swoje zadania,
 • być lojalnym i uczciwym wobec organizatorów i organizacji dla której pracuje,
 • zachować dyskrecję w sprawach prywatnych podopiecznych,

 

Nagradzanie wolontariuszy

Formy nagradzania:

 • Pochwała Opiekuna Wolontariatu
 • Dyplom uznania
 • Pochwała Dyrektora Szkoły.
 • List gratulacyjny do rodziców.

 

 Sposoby ewaluacji:

 • sprawozdanie z pracy Szkolnego Koła Wolontariatu;
 • rejestr akcji charytatywnych, instytucji, w których są obecni wolontariusze;
 • zdjęcia z imprez;
 • podziękowania od osób i instytucji.