! Ważne: procedury funkcjonowania szkoły podczas epidemii

! Ważne: procedury funkcjonowania szkoły podczas epidemii

15.09.2020

Procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii:

1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, a domownicy ucznia nie mogą przebywać na kwarantannie ani w jakiejkolwiek formie izolacji.

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani i odbierani ze szkoły wyłącznie przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie powinni przestrzegać aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. Uczeń powinien przebywać w szkole niezbędną ilość czasu i przychodzić maksymalnie 5 minut wcześniej przed rozpoczęciem zajęć.

3. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły - zgodnie z wewnętrzną organizacją - zachowując poniższe zasady:
• wejście dziecka/dzieci wyłącznie z jednym opiekunem;
• zachowywanie dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m;
• zachowywanie dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m;

oraz: przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

4. Przebywanie w szkole osób z zewnątrz ogranicza się do niezbędnego minimum za zgodą osób zarządzających (mogą wejść wyłącznie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i tylko w wyznaczonych obszarach - obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

5. Zabrania się swobodnego przemieszczania się po obiektach ZPE.

6. Budynki ZPE zostały podzielone na strefy wejść i wyjść (uwzględniając poszczególne placówki), zgodnie z informacją umieszczoną na drzwiach.

7. Wszystkie osoby przebywające na terenie placówki obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

8. Po wejściu do budynku należy obowiązkowo zdezynfekować ręce zgodnie z instrukcją.

9. Budynek szkoły jest zamknięty w wyznaczonych godzinach od wewnątrz w sposób umożliwiający otwarcie go w każdej chwili.

10. Pracownicy ZPE mają zakaz otwierania drzwi i wpuszczania z zewnątrz osób postronnych.

11. Kontakt z Dyrektorem lub innymi pracownikami ZPE odbywa się za pośrednictwem sekretariatu poprzez kontakt telefoniczny lub poprzez pocztę elektroniczną.

12. Sposobem szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia jest kontakt telefoniczny i mailowy.

13. Przy wejściu udostępniono numery telefonów do: stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala oraz służb medycznych.

14. W miarę możliwości ustala się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, a w szczególności w miejscach wspólnych: różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły, różne godziny przerw oraz zajęć na boisku, unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia. Działania mają na celu ograniczenie gromadzenia się uczniów.

15. Pracownicy zostali poinformowani o zakazie gromadzenia się oraz o zasadach przemieszczania po placówce w sposób umożliwiający zachowanie dystansu pomiędzy osobami przebywającymi na terenie szkoły.

16. Pracownicy administracji i obsługi powinni maksymalnie ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami poszczególnych placówek. Do pomieszczeń biurowych (gabinet Dyrektora, gabinety wicedyrektorów, sekretariat, administracja, księgowość) oraz na stołówkę można wchodzić stosując osłonę ust i nosa, zachowując 1,5 m dystans od innych osób. W pomieszczeniu biurowym może znajdować się jedna osoba załatwiająca sprawę.

17. Pracownicy obsługi odbierają posiłki przygotowane wcześniej do transportu przez pracowników stołówki szkolnej zgodnie z ustalonym harmonogramem. Uczniowie spożywają posiłki własne w salach zajęć z zachowaniem zasad bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego.

18. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych umieszczono instrukcję prawidłowego mycia rąk oraz instrukcję dezynfekcji.

19. Na terenie ZPE, w wyznaczonych miejscach, zostały udostępnione dystrybutory wody.
Korzystanie z nich przez uczniów odbywa się pod nadzorem osoby dorosłej.

20. Po każdym dniu zajęć wprowadza się obowiązek codziennej dezynfekcji sprzętu oraz wyposażenia we wszystkich salach. Przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (typu piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.

21. Uczeń posiada własne przybory oraz podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

22. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

23. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.

24. Zaleca się jak najczęstszy pobyt uczniów na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.

25. Podczas realizacji zajęć, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe – dotyczy to w szczególności zajęć wychowania fizycznego i sportowych.

26. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym osobom, natomiast opiekunowie/rodzice dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki czy rzeczy.

27. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć nie rzadziej niż co godzinę - w trakcie przebywania dzieci w świetlicy  oraz obowiązkowo przed przyjęciem wychowanków i po przeprowadzeniu dezynfekcji.

28. Realizacja zajęć pozalekcyjnych/dodatkowych/WWR zewnętrzny/punkt konsultacyjny organizowanych na terenie placówki odbywa się odpowiednio z uwzględnieniem zasad reżimu sanitarnego dotyczącego organizacji zajęć lekcyjnych.

29. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy znajdują się w procedurach funkcjonowania biblioteki szkolnej.

30. W sytuacjach koniecznych, gdy na sali pozostaje uczeń, można przeprowadzić niezbędne prace porządkowe i dezynfekcyjne, jednak zabrania się używania spryskiwaczy i aerozoli.
Dezynfekcję należy prowadzić z użyciem papieru zamoczonego w preparacie do dezynfekcji.

31. Obowiązują karty monitoringu prac porządkowych i dezynfekcyjnych na terenie obiektu.
Osoba przeprowadzająca prace porządkowe i dezynfekcyjne ciągów komunikacyjnych wspólnych, sal lekcyjnych, sanitariatów ogólnych, powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła oraz blatów w salach, sprzętu, pomocy dydaktycznych itd. ma obowiązek dokonania wpisu, wypełniając starannie tabelę i podpisania się pod nią w sposób czytelny.

32. Wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni z zasad bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego oraz zapoznani z procedurami wprowadzonymi na czas epidemii ze szczególnym naciskiem na profilaktykę zdrowotną.

33. Wyznacza się i przygotowuje pomieszczenie wyposażone w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia u niej objawów chorobowych.

34. Szkoła zapewnia dostęp do termometrów bezdotykowych, które dostępne są w następujących pomieszczeniach: gabinecie profilaktyki zdrowotnej, stanowisku monitoringu, sekretariacie oraz świetlicach. Po każdym użyciu konieczna jest dezynfekcja termometru.

35. W przypadku zaobserwowania wystąpienia lub zgłoszenia przez ucznia w czasie pobytu w szkole niepokojących objawów złego samopoczucia stanowiącego zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania samego ucznia oraz innych uczniów szkoły (m.in. uporczywy kaszel, uporczywy katar, wymioty, biegunka, ból brzucha, ból ucha, wysypka niewiadomego pochodzenia, podwyższona temperatura, urazy i inne), nauczyciel ma obowiązek odizolowania go w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób. Należy powiadomić telefonicznie rodzica/prawnego opiekuna oraz Dyrektora o stanie zdrowia ucznia.

36. W przypadku, gdy zaistnieje potrzeba udzielenia pomocy przez pielęgniarkę, należy poinformować ją o tym telefonicznie.

37. Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy zawarte są w rocznym planie pracy pielęgniarki.

38. Codziennie rano, wyznaczony przez Dyrektora pracownik, ma obowiązek przeprowadzenia dezynfekcji sprzętu stanowiącego wyposażenie placu zabaw.

39. W czasie prowadzenia zajęć na placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz równoczesnego przebywania nieupoważnionych osób.

40. W miarę możliwości należy organizować rotacyjne korzystanie z placu zabaw.

41. W czasie pobytu na placu zabaw zabrania się gromadzenia w jednym miejscu.

A. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PRACOWNIKÓW SZKOŁY

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić wyłącznie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, a domownicy pracownika nie mogą przebywać na kwarantannie ani w jakiejkolwiek formie izolacji.

2. Zostało wyznaczone i przygotowane pomieszczenie wyposażone w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący zwane izolatorium, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia u niej objawów chorobowych. Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile stan zdrowia na to pozwoli, będzie przebywać w izolatorium sam, do czasu przybycia odpowiednich służb.

3. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej pracownicy szkoły powinni pozostać w domach i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej w celu uzyskania teleporady medycznej. W razie pogorszenia się stanu zdrowia, należy zadzwonić pod nr alarmowy 999 lub 112 z informacją o możliwości zakażenia się koronawirusem.

4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych, powinien on niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną oraz powiadomić Dyrektora.

5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami, dokładnie zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

6. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

7. Zawsze w przypadku wątpliwości, należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

B. POSTĘPOWANIE NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA UCZNIA

1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą przychodzić do szkoły.

2. W przypadku podejrzenia choroby, rodzice są zobowiązani niezwłocznie poinformować o tym fakcie Dyrektora szkoły, a także muszą skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno - epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.

3. W przypadku zaobserwowania wystąpienia lub zgłoszenia przez ucznia w czasie pobytu w szkole niepokojących objawów złego samopoczucia stanowiącego zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania samego ucznia oraz innych uczniów szkoły (m.in. uporczywy kaszel, uporczywy katar, wymioty, biegunka, ból brzucha, ból ucha, wysypka niewiadomego pochodzenia, podwyższona temperatura, urazy i inne), nauczyciel ma obowiązek odizolowania go w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób. Należy powiadomić telefonicznie rodzica/prawnego opiekuna oraz Dyrektora o stanie zdrowia dziecka.

4. W szkole jest przygotowane pomieszczenie, tzw. izolatorium, służące do odizolowania ucznia, u którego zaobserwowano oznaki chorobowe podczas pobytu w szkole.

5. Izolatorium jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.

6. W oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, dziecko z objawami choroby przebywa w izolatorium pod opieką nauczyciela z zachowaniem minimum 2m odległości oraz zapewnieniem środków bezpieczeństwa. Rodzice/prawni opiekunowie muszą odebrać dziecko ze szkoły w możliwie jak najkrótszym czasie.

7. Dalsze kroki działania podejmuje Dyrektor w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

8. Obszar, w którym przebywał i poruszał się uczeń, należy poddać gruntownemu sprzątaniu zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz należy dokładnie zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

9. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.


C. ORGANIZACJA ZAJĘĆ ŚWIETLICY
1. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów rodziców pracujących oraz uczniów dowożonych z innych gmin.

2. Na zajęcia świetlicowe mogą uczęszczać wyłącznie uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, a domownicy ucznia nie mogą przebywać na kwarantannie ani w jakiejkolwiek formie izolacji.

3. W miarę możliwości zapewnia się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwia zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie świetlicy.

4. Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzający/odbierający uczniów do/z świetlicy, postępują zgodnie z ogólnymi zasadami obowiązującymi w placówce.

5. Nauczycieli i uczniów obowiązuje przestrzeganie zasad higieny: częste mycie i dezynfekcja rąk, nie podawanie ręki na przywitanie, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

6. Ze świetlicy usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować.

7. Uczeń przebywający na świetlicy powinien posiadać własne przybory szkolne, takie jak np. kredki, długopisy. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami między sobą.

8. Świetlica jest wietrzona co najmniej raz na godzinę.

9. Obowiązuje zasada częstej dezynfekcji powierzchni dotykowych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

10. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy niezwłocznie odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu) oraz powiadomić Dyrektora.

11. Uczniowie przebywający na świetlicy spożywają posiłki zgodnie z harmonogramem.

D. ORGANIZACJA PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
1. Godziny pracy biblioteki zostaną umieszczone na drzwiach.

2. Maksymalna liczba osób mogących jednocześnie przebywać w bibliotece wynosi 10.

3. Użytkownikom zapewnia się środki do dezynfekcji dłoni.

4. Na terenie biblioteki należy zachowywać wymagany dystans między osobami.

5. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.

6. Osoby dokonujące zwrotu książek muszą być poinformowane o określonym sposobie przekazania zbiorów:
- podręczniki są zapakowane w reklamówkach, należy opisać na zewnątrz: imię, nazwisko ucznia, klasa.

- książki przynoszone są do szkoły, a zwrot potwierdzony jest podpisem (własnym długopisem) na liście udostępnionej przez nauczyciela;
- książki wraz z podpisaną kartą informacyjną (imię i nazwisko ucznia, klasa, numer telefonu rodzica lub adres email) zostają zapakowane do folii ochronnej; następnie są odkładane w sposób wskazany przez nauczyciela bibliotekarza w określonym pomieszczeniu; po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. 

- w sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą
innych narzędzi komunikacji.

7. Przyjęte książki powinny zostać odłożone do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki w magazynie, w innym pomieszczeniu bądź regale. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny; po tym okresie włączyć do użytkowania. Kwarantanna książek powinna trwać 2 dni.

8. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu.

9. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie należy naświetlać książek lampami UV.

10. Należy pilnować, aby użytkownicy dezynfekowali dłonie przy wejściu.

11. Należy regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.

12. Biblioteka powinna być wietrzona co najmniej raz na godzinę.

13. Monitoruje się codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów stołów.

14. Nauczyciel biblioteki powinien wyznaczyć sobie jeden stolik i miejsce na bezpieczne spożywanie posiłków, kierując się zasadą, że jest to miejsce, do którego nie mają dostępu inne osoby.

E. FUNKCJONOWANIE STOŁÓWKI SZKOLNEJ
1. Ustala się, że w stołówce szkolnej może przebywać jednocześnie maksymalnie 15 uczniów.

2. Przy jednym stoliku może siedzieć maksymalnie 3 uczniów.

3. Na terenie stołówki szkolnej może przebywać minimalna niezbędna liczba opiekunów zapewniających bezpieczeństwo.

4. Przed wejściem na teren stołówki szkolnej obowiązuje dezynfekcja rąk.

5. Na terenie stołówki szkolnej należy zachowywać wymagany dystans przestrzenny (minimum 1,5 metra).

6. Pracownicy obsługi pobierający posiłki do transportu na sale na teren stołówki szkolnej wchodzą pojedynczo.

7. Zabrania się gromadzenia osób przy okienku wydawczym.

8. Przy okienku odbiorczym może znajdować się tylko jeden wózek.

9. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać wyłącznie uczniowie, którzy nie mają możliwości spożycia posiłku w klasie.

10. Pozostali uczniowie spożywają posiłki w klasach z zachowaniem zasad higieniczno sanitarnych.

F. POSTEPOWANIE NA WYPADEK AWARII LUB CZYNNOŚCI NIEZBĘDNYCH DO PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA OBIEKTU - PRACE WYKONYWANE PRZEZ OSOBY Z ZEWNĄTRZ
1. Każdorazowo należy planować czynności kontrolno-naprawcze po godzinach pracy, gdy na terenie obiektu nie ma już uczniów.

2. Jeśli nie jest możliwe wykonywanie czynności zgodnie z pkt. 1, osoby wchodzące na teren obiektu muszą wypełnić załączony wywiad o stanie zdrowia (załącznik nr 1).

3. Osoby planujące wejście na teren obiektu zobowiązane są do założenia maseczki przed drzwiami wejściowymi oraz dezynfekcji rąk od razu po wejściu do budynku (środki do dezynfekcji znajdują się przy drzwiach wejściowych) bądź założenia rękawiczek jednorazowych.

4. Należy wyznaczyć osobę, która będzie nadzorowała (przeprowadzała) osoby zewnętrzne po obiekcie, kierując się zawsze bezpośrednio do miejsca usunięcia awarii/wykonania niezbędnych czynności.

5. Obowiązuje zasada przemieszczania się po pustych korytarzach, salach zajęć itp. (jednocześnie nie mogą znajdować się żadne inne osoby na korytarzu, w sali).

6. Zabrania się swobodnego niekontrolowanego przemieszczania po obiekcie.
DYREKTOR
Wanda Agnieszka Jabłońska


Załącznik nr 1 do postępowania na wypadek awarii lub czynności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu - prace wykonywane przez osoby z zewnątrz

OŚWIADCZENIE
Poinformowany o odpowiedzialności karnej za utajnienie informacji o stanie zdrowia i narażenie innych osób na zarażenie, informuję:

1. Nie mam objawów grypopochodnych.

2. Nie mam stanu podgorączkowego powyżej 37° C.

3. Nie przyjmuję leków przeciwgorączkowych.

4. Nikt z moich bliskich (zamieszkujących wspólnie) nie przebywa na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

5. Nikt z moich bliskich (zamieszkujących wspólnie) nie jest zarażony koronawirusem.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Klauzuli Informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści danych i prawie ich poprawiania, jak również prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Data i czytelny podpis

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie, tel: 89 538-92-50, mail:

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Placówek Edukacyjnych w Olsztynie możliwy jest pod numerem tel. nr 668-744-324 lub adresem email:

3. Dane osobowe przekazane do Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i RODO ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych, w celu realizacji wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego, MZ i MEN w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych.

5. Dane osobowe będą przechowywane 1 miesiąc.

6. Pan/i posiada prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

7. Pan/i przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest jednocześnie warunkiem wejścia na teren ZPE w okresie epidemicznym.

poprzednia aktualność następna aktualność