Uwaga, szukamy nauczyciela rewalidacji/ integracji sensorycznej

06.02.2020

                                                                                                          OGŁOSZENIE O PRACĘ

 

ZESPÓŁ PLACÓWEK EDUKACYJNYCH W OLSZTYNIE UL. TUROWSKIEGO 1

Placówka edukacyjno – rehabilitacyjna, w skład której wchodzi:

 1. Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 2;
 2. XV Liceum Ogólnokształcące;
 3. Szkoła Podstawowa nr 4;
 4. Przedszkole nr 11;
 5. Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi nr 25.

 

Zespół Placówek Edukacyjnych, poszukuje kandydata na stanowisko:

NAUCZYCIEL ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH

Opis stanowiska:

 • Prowadzenie zajęć w zakresie integracji sensorycznej;
 • Miejsce wykonywania pracy – Szkoła Podstawowa nr 4 w Olsztynie ul. Turowskiego 1;
 • Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz  - 24/24;

 

Wymagania:

 • Nauczyciel posiadający kwalifikacje w zakresie integracji sensorycznej;
 • Nauczyciel posiadający kwalifikacje z pedagogiki specjalnej: np. w zakresie oligofrenopedagogiki, wspomagania rozwoju i edukacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
 • Zaangażowanie i sumienność w wykonywaniu obowiązków;
 • Umiejętność i chęć pracy z osobami z niepełnosprawnościami.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas określony;
 • Stabilne wynagrodzenie;
 • Przyjazną atmosferę pracy w zgranym zespole;

Prosimy o zawarcie następującej klauzuli w ofercie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Oferty należy składać na adres: Zespół Placówek Edukacyjnych, 10-685 Olsztyn ul. Turowskiego 1 (sekretariat, pok. 106, I piętro) - pocztą lub osobiście lub wysłać na mail:

Oferty należy składać do dnia: 17.02.2020r.

 

 

Klauzula informacyjna

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w załączonych dokumentach aplikacyjnych, w tym w załączonym CV, przez Zespół Placówek Edukacyjnych 10-685 Olsztyn ul. Turowskiego 1, w celu udziału w niniejszym naborze, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO.

Zostałem/am poinformowany/a, o tym, że:

1.   Administratorem moich danych osobowych podanych w dokumentach aplikacyjnych jest Zespół Placówek Edukacyjnych z siedzibą w Olsztynie ul. Turowskiego 1, tel: 89 538-92-50, mail:

2.   Kontakt z Inspektorem ochrony danych w Zespole Placówek Edukacyjnych w Olsztynie, możliwy jest pod numerem tel. nr 668-744-324  lub adresem email: . Mogę się z nim kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych.

3.   Dane osobowe będą przetwarzane w celach udziału w niniejszym naborze.

4.   Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy, jest niezbędne, aby uczestniczyć w rekrutacji. Podanie innych danych jest w pełni dobrowolne.

5.   Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w toku obecnego naboru odbywa się w oparciu o:

-      przepisy prawa pracy, w tym Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w zakresie wskazanym w tych przepisach,

-      dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO - w przypadku podania danych należących do szczególnych kategorii danych) w przypadku pozostałych danych.

6.   Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.   Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania rekrutacji.

8.   Moje dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych

9.   Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany

10. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

poprzednia aktualność następna aktualność