Procedury bezpieczeństwa w ZPE

03.06.2020

I. PROCEDURA PRZYPROWADZANIA/ODPROWADZANIA DZIECI DO ZPE

1. Każdego dnia przed przyprowadzeniem dziecka do ZPE, kontrolnie sprawdź dziecku temperaturę. Jeżeli wskazana jest powyżej 37 °C, zostaw dziecko w domu. 

2. Wyjaśnij dziecku, że może zabierać do ZPE tylko niezbędne przybory szkolne.

3. Wychodząc z domu załóż maseczkę ochronną.

4. Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.

5. Wchodząc na teren zarządzany przez ZPE stosowanie maseczki jest obowiązkowe.

6. Skieruj się z dzieckiem do wyznaczonego wejścia, które jest przeznaczone tylko dla danej placówki.

7. Stań przed wejściem i czekaj na odebranie dziecka przez pracowników do tego wyznaczonych i przeszkolonych.

8. Jeśli na zewnątrz ZPE stoi kilku rodziców/prawnych opiekunów z dziećmi, zachowaj wymaganą odległość 2 m.

9. Spokojnie czekaj na odebranie dziecka - wszystko, co robimy, ma zwiększyć bezpieczeństwo i zminimalizować ryzyko zarażenia. Rodzice nie mogą wchodzić do 
budynku ZPE.

10. Zabrania się samodzielnego wprowadzania dzieci na teren budynku ZPE.

11. Pracownik, po wprowadzeniu dziecka do obiektu, za drzwiami, w obecności rodzica/prawnego opiekuna, przeprowadzi kontrolny pomiar temperatury za pomocą termometru bezdotykowego.

12. Jeżeli pomiar będzie prawidłowy i dziecko nie będzie miało stanu podgorączkowego, czyli temperatury powyżej 37°C, dziecko odprowadzone zostanie przez pracownika do właściwej sali. Odzież wierzchnią dziecko zdejmuje w sali zajęć.

13. W czasie reżimu sanitarnego codziennie zmieniaj dziecku ubranie, w którym przebywa w ZPE.

14. Rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do monitorowania połączeń telefonicznych z ZPE w celu szybkiej ścieżki komunikacji.

15. W czasie pobytu dziecka w ZPE nauczyciel może dokonywać dziecku pomiaru temperatury. 

PROCEDURA ODBIERANIA DZIECI/UCZNIÓW Z ZPE 

1. Rodzic/prawny opiekun, odbierając dziecko/ucznia z ZPE, czeka na zewnątrz budynku przy wejściu wyznaczonym dla danej placówki - kieruje się tą samą zasadą,  jak podczas przyprowadzenia dziecka/ucznia.

2. Jeśli w danym czasie nie ma pracownika wyprowadzającego dzieci/uczniów, należy zadzwonić dzwonkiem umieszczonym przy wejściu lub telefonicznie poinformować o tym, że rodzic/prawny opiekun czeka na odbiór dziecka/ucznia.3. Wyznaczony pracownik wyprowadzi dziecko/ucznia już ubrane/go do rodzica/prawnego opiekuna. 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ REWALIDACYNYCH, REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH, WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA/UCZNIA I KONSULTACJI 

1. Zostały wyznaczone sale do prowadzenia zajęć, dostosowane do liczby uczestników zajęć - minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży nie może być mniejsza niż 4 m2 na jednego uczestnika zajęć i nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz pomocy nauczyciela.

2. Na terenie ZPE zostały wyznaczone strefy dla poszczególnych placówek.

3. Przemieszczanie się poza wyznaczonymi strefami jest zabronione.

4. W ZPE, w każdej strefie, wyznaczono izolatki dla dzieci/uczniów z objawami chorobowymi, czekającymi na odbiór przez rodzica/prawnego opiekuna.

5. Uczniowie przychodzą na zajęcia zgodnie z ustalonym harmonogramem, korzystając każdorazowo z wyznaczonego wejścia.

6. Na terenie ZPE zostały zapewnione środki czystości (mydło, ręczniki papierowe) oraz przy wejściu i w każdym pomieszczeniu wspólnego użytku, środki do dezynfekcji.

7. Zajęcia zaczynają się od umycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła.

8. Podczas zajęć obowiązuje zakaz korzystania z telefonów przez uczniów.

9. W przypadku wystąpienia nasilonych zachowań niepożądanych/trudnych, uniemożliwiających kontynuowanie zajęć, Dyrektor może podjąć decyzję o ich wstrzymaniu.

10. ZPE zapewnia opiekę pielęgniarki. 

 

II. PROCEDURA ORGANIZACJI ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH W KLASACH I - III SZKOŁY PODSTAWOWEJ (TZW. ŚWIETLICA) 

1. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę  korzystania ze świetlicy szkolnej.

2. Na zajęcia świetlicowe może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, w szczególności bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

3. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę. 

4. Nauczyciele i uczniowie pozostają w ciągu dnia pracy tylko w wydzielonej strefie dla danej placówki.

5. Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzający/odbierający uczniów do świetlicy, czekając na dziecko na zewnątrz budynku, mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do innych uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych, wynoszący min. 2m.

6. Rodzice/opiekunowie prawni nie mogą wchodzić z uczniami do budynku szkoły.

7. Nauczyciele podczas zajęć z uczniami w świetlicy muszą mieć założone maseczki ochronne lub przyłbice.

8. Nauczyciele i uczniowie są zobowiązani do przestrzegania zasad higieny: częste mycie i dezynfekcja rąk, nie podawanie ręki na przywitanie, kichanie z zgięty łokieć.

9. Ze świetlicy usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.

10.Uczeń przebywający na świetlicy powinien posiadać własne przybory szkolne, takie jak np. kredki, długopisy. 

11. Swietlica będzie wietrzona co najmniej raz na godzinę. 

12. Stanowiska dla uczniów zorganizowane są w odległości 1,5 m. od siebie. 

13. Wprowadzono procedurę częstej dezynfekcji powierzchni dotykowych. 

14. Czynności dezynfekcji nie będą prowadzone w czasie pobytu uczniów w świetlicy.

15. Jeżeli dziecko będzie sygnalizowało niepokojące objawy choroby, zostanie odizolowane od pozostałych uczniów i zostanie przeprowadzone do pomieszczenia izolatki, i pozostanie tam, pod opieką pracownia ZPE, do czasu odebrania przez rodziców/prawnych opiekunów. 

 

III. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA DZIECKA/UCZNIA

1. W czasie pobytu dziecka/ucznia w ZPE, w przypadku zaobserwowania wystąpienia lub zgłoszenia przez dziecko/ucznia niepokojących objawów złego samopoczucia, stanowiącego zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania samego dziecka/ucznia oraz innych dzieci/uczniów w ZPE (m.in. uporczywy kaszel, uporczywy katar, wymioty, biegunka, ból brzucha, ból ucha, wysypka niewiadomego pochodzenia, podwyższona temperatura – powyżej 37 0 C, urazy i inne) nauczyciel ma obowiązek powiadomienia telefonicznego rodzica/prawnego opiekuna o stanie zdrowia dziecka/ucznia. 

2. Po otrzymaniu od nauczyciela informacji o stanie zdrowia dziecka/ucznia rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka/ucznia
z ZPE. 

3. Do czasu odebrania dziecka przez rodziców/prawnych opiekunów, dziecko zostanie przeprowadzone do pomieszczenia tzw. izolatki, w której będzie przebywać pod opieką wyznaczonego pracownika do czasu odebrania dziecka przez rodziców/prawnych opiekunów.

4. Pomieszczenie izolatki zaopatrzone jest w środki do dezynfekcji rąk oraz wygodne miejsce na odpoczynek do czasu przyjazdu rodzica/prawnego opiekuna.

5. W ZPE nie podaje się dzieciom żadnych leków – doustnych, wziewnych oraz w postaci zastrzyków, maści i żelu.

6. Po odebraniu dziecka/ucznia przez rodziców/prawnych opiekunów pomieszczenie izolatki zostaje poddane myciu i dezynfekcji wszystkich powierzchni zmywalnych i dotykowych oraz wietrzone.

7. W przypadku wystąpienia zarażenia w obiekcie ZPE dalsze działania w takiej sytuacji Dyrektor podejmuje zgodnie z wytycznymi Sanepidu.

Uwaga !!!

1.  Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek niezwłocznie poinformować ZPE o chorobie zakaźnej u dziecka/ucznia lub członka rodziny.

2.  Dyrektor ma obowiązek poinformować rodziców/prawnych opiekunów o przypadku wystąpienia choroby zakaźnej w ZPE.
Wanda Agnieszka Jabłońska 

poprzednia aktualność następna aktualność