Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce w Olsztynie realizuje zadanie


 

  

 

                      

 

 

 

 

Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego

  w ramach Umowy nr FiOP/1/2014 z dn.01.07.2014r.

 ze środków PFRON,

 zadanie z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

 pod nazwą:

  

Kompleksowe wsparcie dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera „Tacy jesteśmy”

 

                   W ramach projektu realizowane są następujące podzadania:

 

1. Punkt konsultacyjno – diagnostyczny dla dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera oraz  niepełnosprawnościami sprzężonymi;

 Podzadanie ma na celu prowadzenie konsultacji i diagnozowanie dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi, opracowanie opinii i indywidualnych programów terapii.

Szczegółowe informacje – Małgorzata Derkowska tel. 89 538-92-67

 2.Indywidualne i grupowe wsparcie specjalistyczne

Stanowi kontynuację działań podjętych wobec beneficjenta w wyniku decyzji zespołu diagnozującego. Zespół określa rodzaj zajęć specjalistycznych np. socjoterapia, komunikacja alternatywna, logopedia, trening umiejętności społecznych.

3. Platforma społecznościowa Tacy Jesteśmy

Specjalistyczny serwis dedykowany rodzicom, nauczycielom, społeczności Warmii i Mazur z tytułem „Tacy Jesteśmy”. Serwis informuje o problemach osób ze spektrum autyzmu, możliwościach ich rozwiązania.

4. Szkolenia wspierające terapię z zakresu Zespołu Aspergera

Szkolenia będą dotyczyć zespołu Aspergera. Przeznaczone są dla rodziców, opiekunów, wszystkich osób które pracują lub mają do czynienia z osobami niepełnosprawnymi.  Prowadzone będą przez specjalistów na co dzień pracujących z osobami niepełnosprawnymi. Przewiduje się przeprowadzić dwa 5 – godzinne szkolenia.

 Szczegółowe informacje dotyczące szkoleń będą umieszczane na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej: www.zpe.olsztyn.pl, www.wyjatkoweserce.pl

Informacje nt. projektu można również uzyskać w sekretariacie (I piętro, pok. nr 106 tel. 89 538-92-50).

 

 

 Serdecznie zapraszamy