Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie

Nasze wartości

Celem Zespołu Placówek Edukacyjnych jest stworzenie wszystkim uczniom optymalnych warunków do pełnego uczestnictwa w edukacji i zapewnienie im wysokiego poziomu oddziaływań rehabilitacyjnych. Wszystkie działania podejmowane w placówce oparte są na uniwersalnych wartościach etycznych, dziedzictwie kulturowym oraz historycznym naszego państwa i społeczności lokalnej.

Nasze motto: Każde dziecko - potrafi, każde dziecko - chce, każde dziecko - kocha i JEST KOCHANE.

 

  • samodzielność

  • wszechstronny rozwój

  • Integracja społeczna

Koncepcja pracy

 

Zakończenie Roku Szkolnego 2019/2020

Koniec Roku Szkolnego

 

 

W Zespole Placówek Edukacyjnych najważniejszy jest uczeń, a priorytetem jego przygotowanie do jak najbardziej niezależnego funkcjonowania w społeczeństwie, na miarę potrzeb i możliwości.

W pracy wychowawczej i dydaktycznej zmierzamy do zintegrowania całej społeczności Zespołu, z zachowaniem specyfiki i integralności placówek wchodzących w jego skład.

Pełna realizacja tej koncepcji wymaga w naszym założeniu ścisłej współpracy z rodzicami. Niezmiernie ważne jest również budowanie właściwych relacji społecznych między uczniami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi.

Zaspokajanie potrzeb, rozwijanie potencjałów i możliwości, wzmacnianie mocnych stron, budowanie wspierającej relacji nauczyciel - uczeń;

kreowanie i wskazywanie wzorców, przekazywanie wartości istotnych z punktu widzenia danej kultury, kształtowanie i wzmacnianie postaw prospołecznych;

diagnozowanie zagrożeń, wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności pomagające w radzeniu sobie z zagrożeniami, proponowanie alternatywnych sposobów funkcjonowania, ochrona przed niebezpieczeństwami;

diagnozowanie deficytów i konstruowanie sytuacji wychowawczej w taki sposób, by uczeń mógł maksymalnie wykorzystać mocne strony 

doskonalenie uczenia się, rozwijanie indywidualnych zainteresowań, uzdolnień i aspiracji uczniów, zadbanie o wrażliwość poprzez rozwijanie artystycznych umiejętności, inspirowanie do aktywności twórczej;

Aktualności

Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW
Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW

30.07.2021

Miło nam poinformować, że 28 lipca 2021 r. została podpisana umowa powierzenia Grantu na realizację przedsięwzięcia grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) pomiędzy Skarbem Państwa – Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie a Fundacją „MODRAK”. Przedsięwzięcie realizowane w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Więcej
Polecamy książkę o terapii wzroku
Polecamy książkę o terapii wzroku

05.07.2021

Z satysfakcją informujemy, że współpracujące ze szkołą Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce jest oficjalnym partnerem książki "Mechanizmy posturalne a funcje wzrokowe" autorstwa Eweliny Rosłonek i wydanej przez Ćwiczę Oko.

Więcej
W ZPE pracuje coraz lepiej wykształcona kadra
W ZPE pracuje coraz lepiej wykształcona kadra

02.07.2021

Miło nam poinformować, że Irmina Kaczor - Kwiatkowska z XV LO oraz Milena Lewandowska z SPdP są od wczoraj (1 lipca) nauczycielami mianowanymi. 

Więcej
Uwaga, dziś ogłoszono wyniki egzaminu ósmoklasistów
Uwaga, dziś ogłoszono wyniki egzaminu ósmoklasistów

02.07.2021

Wyniki można już sprawdzić na stronach internetowych Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych. Zaświadczenia potrzebne w rekrutacji do szkół średnich uczniowie otrzymają 9 lipca.

Więcej